Serwis 24h
Infolinia: 602 583 012
iso kobra
dorota_balcerzak
ochrona covid
kobra balcerzak

HACCP, GMP, GHP

Szanowni Państwo;

Dostosowując zakres usług do potrzeb rynku, jak również wymogów służb sanitarnych harmonizujących polskie ustawodawstwo z prawem UE, OFERUJEMY wprowadzanie do zakładów systemów zabezpieczeń przed szkodnikami i ich monitoringu zgodnie z systemem HACCP oraz zasadami GHP (Zasady Dobrej Praktyki Higieny) i GMP (Zasady Dobrej Praktyki Produkcji).

Monitoring - kontrola jest to jeden z ważniejszych etapów dezynsekcji i deratyzacji. Powinien być przeprowadzony szczególnie dokładnie na samym początku, a następnie prowadzony ciągle. Na ten etap składają się:
a) zapoznanie ekipy D. D. D. z obiektem - właściciel obiektu powinien dokładnie pokazać cały obiekt, a ekipa rozpoznać miejsca szczególnego zagrożenia ze strony gryzoni.
b) rozpoznanie występujących zagrożeń - obecność gryzoni można rozpoznać po zapachu, odchodach, śladach kończyn, jak również śladach żerowania.
Bardzo ważna jest konsultacja z użytkownikami danego obiektu.
Monitoring powinien być prowadzony ciągle, niezależnie od tego czy widoczne są ślady obecności gryzoni lub insektów czy też nie. Dla niezorientowanej osoby widoczny brak gryzoni czy owadów może być sygnałem do zaprzestania wykonywania usług D. D. D. Nic bardziej błędnego. Ciągłe prowadzenie kontroli umożliwia szybką reakcję w momencie pojawienia się zagrożenia. Monitoring umożliwia również podjęcie właściwych kroków niezbędnych do zastosowania właściwej profilaktyki i utrzymania higieny. Nasza EKIPA doradzi jakie kroki należy poczynić, aby obiekt był zabezpieczony przed penetracją szkodników.
Gryzonie gryzą napotkane przeszkody. Synantropijne gryzonie uszkadzają więc konstrukcje i wyposażenie budynków, magazynów. Niszczą warstwę izolacyjną tych pomieszczeń oraz uszkadzają przewody elektryczne, komputerowe i wodociągowe.

HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli)

ETAP I

 • 1. Identyfikujemy i oceniamy zagrożenia przed szkodnikami,
 • 2.Rozpoznajemy krytyczne punkty kontrolne w jakich pojawić się może zagrożenie celem jego zwalczenia,
 • 3.Dla każdego punktu kontrolnego ustalamy i podejmujemy zakres działań:
  - montaż i oznakowanie stacji deratyzacyjnych na zewnątrz,
  - montaż i oznakowanie pułapek monitorujących owady biegające,
  - montaż i oznakowanie pułapek monitorujących owady latające,
  - montaż lamp owadobójczych,
  - założenie siatek przeciw owadom

ETAP II

 • 4. Wprowadzamy system monitoringu punktów kontrolnych:
  - kontrola stacji deratyzacyjnych,
  - wymiana preparatów deratyzacyjnych,
  - kontrola i wymiana pułapek monitorujących owady biegające,
  - kontrola i wymiana pułapek monitorujących owady latające
 • 5. Podejmujemy działania korygując:
  - dezynsekcja opryskowa,
  - dezynfekcja,
  - deratyzacja,
  - fumigacja,
  - zamgławianie,
  - działania higieniczne, mechaniczne, chemiczne

Przykładowy plan zwalczania i monitoringu szkodników wraz ze stosowną dokumentacją do wglądu w siedzibie firmy - zapraszamy!

Zapewniamy przygotowanie i prowadzenie rzetelnej dokumentacji, jej systematyczne uzupełnianie i sporządzanie protokołów wymaganych przez służby sanitarne (sanepid) oraz audytorów zewnętrznych - przykładowy zbiór dokumentacji dla zakładu z wdrożonym systemem HACCP i sposób jej prowadzenia do wglądu podczas umówionego spotkania.

OBOWIĄZKOWY PROGRAM OCHRONY PRZED SZKODNIKAMI ZGODNY Z SYSTEMEM HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ

System HACCP zgodnie z Dyrektywą 93/43/EEC z dnia 14 czerwca 1993 r., obowiązuje w sektorze produkcji żywności w państwach Unii Europejskiej od 1996 r. Na każdego działającego w łańcuchu żywnościowym (od wytwórcy surowców do dostarczenia do konsumenta produktu gotowego) nałożono obowiązek wprowadzenia w życie i stosowania jako elementu poprawiającego stan sanitarny systemu opartego o zasady HACCP, a na jednostki nadzorujące - jego ocenę (Gliniewicz 2002). Komisarze unijni, którzy 28 lutego 2003 r. zakończyli tzw. misję porównawczą w Polsce, wyraźnie podkreślili, że u nas, tak jak w innych krajach UE, system zarządzania jakością HACCP musi być wdrożony we wszystkich obiektach, w których odbywa się produkcja, dystrybucja, konsumpcja żywności bez względu na ich wielkość i branżę.

Dnia 1 stycznia 2004 weszła w życie nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 208, poz. 2020) z dnia 30.10.2003 r. która zobowiązuje wszystkie firmy powiązane z branżą spożywczą do rozpoczęcia wdrażania systemu HACCP do dnia 1.05.2004 r. czyli, od dnia akcesji musi być rozpoczęte i udokumentowane wdrażanie systemu HACCP, system muszą posiadać wszyscy, zajmujący się dystrybucją, handlem, cateringiem, prowadzeniem stołówek, restauracji, przedszkoli, sklepów spożywczych i innych gdzie znajduje się żywność, itp.

Natomiast od 1 stycznia 2006 r. bezwzględny obowiązek wdrożenia i dokumentowania zasad systemu HACCP! zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265 z późn. zm.

W dokumencie " Codex Alimentarius-General Principles of Food Hygiene", stanowiącym zbiór zaleceń FAO/WHO dotyczących zachowania warunków przy produkcji i dystrybucji bezpiecznej żywności w p. 5.7 zwraca się uwagę na konieczność wprowadzania skutecznego i ciągłego systemu monitoringu i zwalczania szkodników w i wokół zakładów żywnościowych W dokumencie Alinorm 97/13, opracowanym przez Komitet Kodeksu Żywnościowego, w rozdz. 6.3 podane jest, że celem dobrej praktyki higienicznej przy produkcji żywności jest stworzenie takiego środowiska, w którym szkodniki nie mogą bytować.

GMP/GHP są to opisane i codziennie wdrażane procedury, których celem jest zagwarantowanie, że czynniki świadczące o złym stanie sanitarnym powinny być wyeliminowane, aby nie doprowadzić do powstania zagrożenia dla wytwarzanych produktów. Np. muchy przenoszą różne mikroorganizmy odpowiedzialne za choroby pochodzenia pokarmowego, więc ich obecność w pomieszczeniu produkcyjnym jest niedozwolona.

Obecność i liczebność szkodników należy ciągle monitorować.

PROPONUJEMY PAŃSTWU współpracę związaną z wdrożeniem programu ochrony przed szkodnikami zgodnego z HACCP i GMP/GHP

facebook kobra ddd